ویژگی های اصلی بازی:
- فیزیک واقع گرایانه
- کنترل لمسی مختلف
- سطوح و مراحل جدید به زودی ...
- موتورهای مختلف با ویژگی های خاص
- شخصیت های جذاب
- دستاوردهای مختلف در بازی